Nová norma ČSN EN ISO 16890-1, 16890-2

Vzduchové filtrační třídy G1-F9, řídící se nyní dle platné normy EN779:2012 budou podléhat nové normě ISO 16890.

Nová norma ISO 16890 je platná od 1.1.2017, nicméně během přechodné doby 18-ti měsíců se můžeme řídit oběma normami. Česká mutace této evropské normy ČSN EN ISO 16890 je účinná od 1.12.2017.

ISO 16890 je smysluplnější

Vzduchové filtry budou dle této normy děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere v úvahu velikosti částic v rozmezí 0,3 – 10 mikronů.  Tato kritéria pro hodnocení vzduchových filtrů vychází z mnoha studií mimo jiné i Světové zdravotnické organizace, které se zabývají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví. Proto dává smysl, aby byly vzduchové filtry posuzovány dle těchto kritérií, a metodika se tímto sjednotila.

Dělení vzduchových filtrů dle tříd G1 – F9 (EN779) teoreticky přestane platit a nahradí jej nové dělení dle následujících čtyř tříd:

  • ISO Coarse – hrubé nečistoty
  • ISO ePM10 – částice menší, než 10 mikronů. Tyto částice se dostanou do horních cest dýchacích.
  • ISO ePM2,5 – částice menší, než 2,5 mikronu. Tyto částice se dostanou do dolních cest dýchacích.
  • ISO ePM1 – částice menší, než 1 mikron. Tyto částice se mohou dostat až do krevního oběhu.

Velikosti částic jemného prachu, podle kterého se hodnotí účinnost filtru, znázorňuje následující tabulka:

 

ÚČINNOST VELIKOST ČÁSTICE (µm)
ePM10 0,3 ≤ X ≤ 10
ePM2,5 0,3 ≤ X ≤ 2,5
ePM1 0,3 ≤ X ≤ 1
PM je zkratka Particulate Matter – „částice prachu“

 

Vzduchové filtry tak budou posuzovány dle účinnosti filtrace v rámci každé třídy. Předpokladem pro zatřídění do skupiny je, že filtr zachytí alespoň 50 % částic dané třídy. Např. pokud filtr zachytí alespoň 50 % částic o velikosti PM1, pak bude klasifikován jako ISO ePM1 filtr.

Pakliže filtr odloučí méně, než 50 % PM10 částic, bude hodnocen jako filtr pro hrubé nečistoty – ISO COARSE.

 

Skupina filtru Požadovaná minimální účinnost filtru Referenční hodnota pro zatřídění filtru
ePM1, min ePM2,5, min ePM10
ISO COARSE - - <50 % IGA*
ISO ePM10 - - ≥50 % >60 %
ISO ePM2,5 - ≥50 % - >80 %
ISO ePM1 ≥50 % - - >90 %

*IGA = měření počátečního gravimetrického záchytu.

 

Mimo filtry patřící do skupiny ISO COARSE je měření počáteční filtrační účinnosti a prachové zatížení pro ostatní skupiny filtrů nepovinné. Naopak filtry pro hrubé nečistoty ISO COARSE lze klasifikovat pouze na základě těchto testů a měření ePMx účinnosti je pro tyto filtry nepovinné.

 

Srovnání původní EN779 a nové normy ISO 16890:

Přímé porovnání těchto dvou norem není možné z důvodu odlišnosti měřících a třídících kritérií. Může se tak stát, že filtr patřící dle EN779 do jedné filtrační třídy, bude podle ISO 16890 patřit do více tříd. Následující tabulka znázorňuje pokrytí filtračních tříd obou norem:

 

EN779 ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 ISO COARSE
G2 - - - >60 %
G3 - - - >80 %
G4 - - - >90 %
M5 - - >50 % -
M6 - 50-65 % >60 % -
F7 >50 % 70-80 % >85 % -
F8 >80 % >80 % >90 % -
F9 >80 % >95 % >95 % -

Tyto údaje jsou indikativní, vyhrazujeme si právo tyto data doplnit dle příslušných změn v testování a legislativě.

 

Dle této tabulky lze například původní filtr F8 nahradit novým filtrem ISO ePM2,5 80 %, nebo filtrem ISO ePM10 90 %.

Výhody nové normy:

  • globální sjednocení pravidel
  •  lepší podklad pro výběr filtru dle zamýšleného použití a požadované účinnosti
  • ISO 16890 bere v úvahu částice v rozmezí 0,3 – 10 mikronů (u testu dle EN779 byl jemný filtr stanoven u částic o velikosti 0,4 mikronu)
  • Frakční účinnost filtrace je viditelná před i po elektrostatickém nabití

KOMENTÁŘ:

Nejpozději od poloviny roku 2018 bude platit pouze nová norma ISO 16890, která je implementována do českých technických norem prostřednictvím ČSN ISO 16890-1 a ČSN ISO 16890-2., které jsou účinné již od 1.12.2017. Doporučujeme se včas obeznámit se všemi náležitostmi této normy, což ulehčí naši další spolupráci.

Firma IB filtr s.r.o. ve spolupráci se svými partnery intenzivně pracuje na implementaci nové normy do svých produktů. Veškeré produkty jsou během přechodné fáze znovu testovány a nově zatříděny dle platných klasifikačních kritérií. V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů ohledně přechodu na ISO 16890 nás neváhejte oslovit na uvedených kontaktech.

PRACUJEME PRO
PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, zabývající se distribucí filtračních materiálů převážně do autolakoven a dalších pomůcek pro průmyslové lakování.

Během následujících let byl sortiment rozšířen o filtry do klimatizací, zahájili jsme vlastní výrobu některých typů filtrů. Stali jsme se společností s celorepublikovou působností, naši nabídku jsme rozšířili o prodej lakovacích kabin a dalšího vybavení autolakoven.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sídla firmy, disponujeme nyní skladovými a výrobními prostory o rozloze 1000 m2.